Regulamin akcji „#UkładamyPomagamy”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji „Układamy Pomagamy”(zwanej dalej „Akcją”)
 2. Organizatorem Akcji jest Icom Poland sp. z o.o., sp.k. – producent klocków dla dzieci marki Blocki; ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo, NIP 665-289-71-89, REGON 301036717. (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Akcja odbywa się w dniach 19.11.2021 – 31.12.2021 roku (dalej zwanym „Czasem trwania Akcji”).

II UCZESTNICY

 1. Uczestnictwo w akcji jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
 2. Uczestnikiem Akcji (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, posiada od co najmniej pół roku aktywne publiczne konto na portalu https://www.instagram.com(dalej zwany „Instagram”) i/lub https://www.facebook.com (dalej zwany „Facebook”) oraz posiada urządzenie umożliwiające wykonywanie zdjęć
 3. Uczestnictwo w Akcji nie wymaga rejestracji, jedynym warunkiem uczestnictwa w Akcji jest umieszczenie na portalu Instagram lub Facebook zdjęcia zgodnego z wymaganiami przewidzianymi w Regulaminie.
 4. W ramach Akcji, ani po jej zakończeniu Organizator nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych Uczestników.

III ZASADY AKCJI 

 1. Celem Akcji jest wsparcie podopiecznych Fundacji Spełnionych Marzeń.
 2.  Uczestnicy chcący wziąć udział w akcji zobowiązani są w Czasie Trwania Akcji do wykonania zadania (dalej zwanego „Zadaniem”) w postaci umieszczania na swoim koncie na portalu Instagram lub Facebook autorskiego zdjęcia w formie postu, ukazującego proces układania klocków wraz z hashtagami „#UkładamyPomagamy”, „#KlockiBlocki”, „#FundacjaSpełnionychMarzeń”.
 3. W zamian za poprawnie i zgodnie z Regulaminem wykonane przez każdego Uczestnika Zadanie, Organizator przekaże na rzecz Fundacji Spełnionych Marzeń z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Beneficjentem”) kwotę 5 zł.
 4. W ramach Akcji Uczestnik może tylko jednokrotnie wykonać Zadanie. Wykonanie przez Uczestnika Zadania wielokrotnie nie prowadzi do powstania po stronie Organizatora obowiązku przekazania na rzecz Beneficjenta dodatkowych kwot.
 5. Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, w terminie do 60 dni od dnia zakończenia Czasu trwania Akcji przekaże na rzecz Beneficjenta kwotę wsparcia w wysokości sumy zebranych środków pieniężnych za wykonane przez Uczestników w ramach Akcji Zadania. Zgodnie z ustaleniami między Organizatorem akcji a Beneficjentem maksymalna kwota przekazana na rzecz Beneficjenta to 20 000 zł.
 6. Informacja o kwocie pieniężnej zebranej w ramach Akcji zamieszczona zostanie na stronie organizatora konkursu.
 7. Beneficjent będzie zobowiązany do wykorzystania przekazanych mu w ramach Akcji środków finansowych na pomoc swoim podopiecznym.
 8. Uczestnicy Akcji wykonując Zadanie wyrażają również zgodę na udostępnienie umieszczonego przez nich na swoim koncie na portalu Instagram lub Facebook autorskiego zdjęcia przedstawiającego proces układania klocków wraz z hashtagiem „#UkładamyPomagamy”, „#KlockiBlocki”, „#FundacjaSpełnionychMarzeń” na  stronie organizatora konkursu pod adresem (http://pomagamy.klocki-blocki.pl). Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia jedynie wybranych zdjęć udostępnionych przez Uczestników Akcji.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie Uczestnika do Akcji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: http://pomagamy.klocki-blocki.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 18.11.2021 roku. Organizator poinformuje Uczestników przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu.